.

Umowy w obrocie gospodarczym:

 • umowa agencyjna
 • umowa cesji wierzytelności, umowa cesji wierzytelności hipotecznej, przystąpienie do długu, przejęcie długu
 • umowa sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem:

- gwarancji
- rękojmi
- postępowanie reklamacyjnego
- indeksacja cen
- nieruchomości przedwstępna, warunkowa, zobowiązująca
- prawa pierwokupu umownego
- sprzedaży na odległość poza siedzibą przedsiębiorstwa (sklep internetowy)
- sprzedaży konsumenckiej

 • umowa dostawy,
 • umowa o roboty budowlane (developerskie, montażowe, remontowe)  - Inwestor -  Generalny Wykonawca - Wykonawca - Podwykonawca - akty staranności, odstąpienie od umowy,
 • umowa najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego/użytkowego (remonty, nakłady konieczne i użyteczne),
 • umowa o dzieło - odstąpienie ze względu na wady fizyczne
 • umowa konsorcjum,
 • umowa leasingu (reprezentowanie Leasingobiorców w sporach z Leasingodawcami, weryfikacja umów leasingu oraz ogólnych warunków leasingu)
 • umowa franchisingu/factoringu
 • umowa pożyczki
 • umowa darowizny
 • umowa o świadczenie usług (o organizację uroczystości, o współpracy),
 • umowa spółki cywilnej (zawarcie umowy, wypowiedzenie udziału, rozwiązanie umowy, rozliczenia wspólników)
 • umowy ramowe i jednostkowe,
 • wzorce umowne i ogólne warunki umów - sporządzenie i stosowanie
 • umowy wzajemne - ekwiwalentność i jednoczesność świadczeń, wstrzymanie wykonania umowy, odstąpienie od umowy (w całości/w części)
 • kary umowne - naliczanie, miarkowanie, egzekwowanie
 • potrącenia i kompensaty
 • odsetki (ustawowe, umowne, maksymalne, według ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • tryb zawierania umów (zapytanie, oferta, zamówienie, list intencyjny)
 • nadzwyczajna zmiana stosunków (rebus sic stantibus)

Przewóz i spedycja:

 • opóźnienie w transporcie
 • Konwencja CMR - stosowanie
 • zlecenia transportowe - przygotowanie

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań:

 • hipoteka - wpis, wykreślenie
 • przystąpienie do długu (kumulatywne)
 • weksel
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie (ruchomości, nieruchomości),
 • uznanie długu
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 • zastaw rejestrowy - wpisanie/wykreślenie (ruchomości, udziały, zbiór ruchomości i praw majątkowych), ustawowy/umowny
 • depozyt notarialny
 • poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Weksle i czeki:

 • przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli własnych/trasowanych,
 • przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli in blanco
 • sporządzanie deklaracji i porozumień wekslowych
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com