.

Umowy w obrocie gospodarczym:

  • umowa agencyjna
  • umowa cesji wierzytelności, umowa cesji wierzytelności hipotecznej, przystąpienie do długu, przejęcie długu
  • umowa sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem:

- gwarancji
- rękojmi
- postępowanie reklamacyjnego
- indeksacja cen
- nieruchomości przedwstępna, warunkowa, zobowiązująca
- prawa pierwokupu umownego
- sprzedaży na odległość poza siedzibą przedsiębiorstwa (sklep internetowy)
- sprzedaży konsumenckiej

  • umowa dostawy,
  • umowa o roboty budowlane (developerskie, montażowe, remontowe)  - Inwestor -  Generalny Wykonawca - Wykonawca - Podwykonawca - akty staranności, odstąpienie od umowy,
  • umowa najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego/użytkowego (remonty, nakłady konieczne i użyteczne),
  • umowa o dzieło - odstąpienie ze względu na wady fizyczne
  • umowa konsorcjum,
  • umowa leasingu (reprezentowanie Leasingobiorców w sporach z Leasingodawcami, weryfikacja umów leasingu oraz ogólnych warunków leasingu)
  • umowa franchisingu/factoringu
  • umowa pożyczki
  • umowa darowizny
  • umowa o świadczenie usług (o organizację uroczystości, o współpracy),
  • umowa spółki cywilnej (zawarcie umowy, wypowiedzenie udziału, rozwiązanie umowy, rozliczenia wspólników)
  • o usługi turystyczne,
  • umowy ramowe i jednostkowe,
  • wzorce umowne i ogólne warunki umów - sporządzenie i stosowanie
  • umowy wzajemne - ekwiwalentność i jednoczesność świadczeń, wstrzymanie wykonania umowy, odstąpienie od umowy (w całości/w części)
  • kary umowne - naliczanie, miarkowanie, egzekwowanie
  • potrącenia i kompensaty
  • odsetki (ustawowe, umowne, maksymalne, według ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • tryb zawierania umów (zapytanie, oferta, zamówienie, list intencyjny)
  • nadzwyczajna zmiana stosunków (rebus sic stantibus)

Przewóz i spedycja:

  • opóźnienie w transporcie
  • Konwencja CMR - stosowanie
  • transport morski (konosamenty)
  • zlecenia transportowe - przygotowanie

Giełda:

  • instrumenty finansowe (kontrakty terminowe, opcje, forward NDF, itp)

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań:

  • hipoteka - wpis, wykreślenie
  • przystąpienie do długu (kumulatywne)
  • weksel
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie (ruchomości, nieruchomości),
  • uznanie długu
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
  • zastaw rejestrowy - wpisanie/wykreślenie (ruchomości, udziały, zbiór ruchomości i praw majątkowych), ustawowy/umowny
  • depozyt notarialny
  • poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Weksle i czeki:

  • przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli własnych/trasowanych,
  • przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli in blanco
  • sporządzanie deklaracji i porozumień wekslowych
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com