Krajowy Rejestr Sądowy ? rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek osobowych i kapitałowych (Polska, Cypr)
 • formularze KRS (wypełnianie) ? wspólnicy, organy (zarząd/rada nadzorcza),
 • prokurenci, przedmiot działalności, NIP/REGON
 • NIP 2/VAT R - Urząd Skarbowy (wypełnianie)
 • RG 1 ? Urząd Statystyczny (wypełnianie)
 • ZUS ZPA ? Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wypełnianie)

Prawo spółek:

 • umowa spółki z o.o./spółki akcyjnej (z udziałem krajowych i zagranicznych osób fizycznych, spółek kapitałowych) ? przygotowanie
 • umowa spółki z o.o./spółki akcyjnej ? zmiana
 • prokura (samoistna/łączna) ? ustanowienie, udzielenie, odwołanie
 • sporządzanie protokołów oraz list obecności ze zgromadzeń wspólników, z walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • uchwały (ZW/WZA) ? przygotowanie projektów ? powołanie/odwołanie członków zarządu/radcy nadzorczej, absolutorium, zgoda na nabycie/zbycie nieruchomości
 • regulaminy organów (zarządu, rady nadzorczej) ? sporządzanie
 • uchwały organów spółek kapitałowych ? zaskarżanie
 • udziały/akcje ? nabycie/zbycie
 • kurator procesowy
 • przekształcenia spółek (cywilnej w osobową, handlowej w handlową)
 • przejęcia i fuzje spółek kapitałowych w trybie uproszczonym (plan połączenia, uchwała o połączeniu, zawiadomienia)
 • holdingi spółek (z udziałem spółek krajowych i zagranicznych) ? zakładanie
 • prawo firmowe

Stowarzyszenia i fundacje:

 • statut ? przygotowanie
 • Walne Zebranie ? porządek obrad i projekty uchwał (przygotowanie)
 • Walne Zebranie ? prowadzenie obrad
 • Zarząd/Komisja Rewizyjna ? przygotowanie projektów uchwał
 • organizacja pożytku publicznego

Prawo spółdzielcze:

 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w obradach Walnego Zgromadzenia
 • projekty uchwał organów Spółdzielni ? przygotowywanie (o wykluczeniu członków Spółdzielni),
 • regulaminy organów Spółdzielni ? sporządzanie
 • postępowanie wewnątrzspółdzielcze,
 • nadwyżka bilansowa, udział, dywidenda ? zasady ustalania i wypłaty
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com